Skip to main content

รู้จักมูลนิธิ

“ รักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีคาร์บอนต่ำ
Save Environment Low Carbon ”

การก่อตั้งมูลนิธิใบไม้เขียว

วันที่ 17 มีนาคม 2541 ถือเป็นวันก่อกำเนิดของมูลนิธิใบไม้เขียว ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ ของคณะกรรมการส่งเสริม กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว หรือ คสสท. ประกอบด้วยองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม องค์กรที่กล่าวถึงนั้น คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำนักงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประปานครหลวง

มูลนิธิใบไม้เขียว ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความตั้งใจจริงของทั้ง 6 องค์กร ได้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) (ADEQ)
สมาคมโรงแรมไทย (THA)
United Nation Environment Programme (UNEP)
การประปานครหลวง
about-establishment

รวมทั้งองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การจัดมาตรฐาน การตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ป้องกัน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ และพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การเจริญเติบโตของ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เจริญเติบโตควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


องค์กรที่ให้การสนับสนุนนั้น ได้แก่

สถานทูตอังกฤษมูลนิธิอาเซียน United States-Asia Environmental Partnership (US-AEP), กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงเรียนตรีทศ ทรี, เจนเนอเรชั่น ดุสิตกรุ๊ป, โรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอก ณ ปาร์คนายเลิศ, บริษัท เมย์ แฟร์ อินน์ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมชั้นนำต่าง ๆ

โครงการ ที่มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนี้ คือ โครงการใบไม้เขียว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่อง เที่ยว หรือ คสสท. ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานโรงแรมไว้ให้ โรงแรมตรวจสอบการปฏิบัติงานของคน เพื่อให้คณะกรรมการ คสสท. ได้ตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ คสสท. ได้จัดทำจากโรงแรมอ้างอิง จากผลการประเมินนี้ คณะกรรมการ คสสท. จะได้จัดอันดับโรงแรมต่าง ๆ เพื่อมอบเกียรติบัตรใบไม้เขียว (The Green Leaf Certificate) ทั้งหมด 1-5 ใบ ตามลำดับความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม มูลนิธิ ใบไม้เขียว เชื่อมั่นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่นของเจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติการ และ ผู้มีสนับสนุนด้านการดำเน้นธรุกิจ โรงแรมที่จะร่วมกันจัดการดำเนินธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังให้เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมของคนไทย เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต