view 220

กิจกรรมจัดอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2”

ผ่านไปแล้วกับการอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2” ของมูลนิธิใบไม้เขียว โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเต็มเปี่ยม ทั้งนี้ยังมีการอบรมในรุ่นที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2564  ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้อีกด้วย

Tags: