view 358

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 4

จบไปแล้วกับหลักสูตรการอบรม “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (carbon neutrality sustainability hotel)” รุ่นที่ 4  ซึ่งถือเป็นรุ่นสุดท้ายของการอบรมในหลักสูตรนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผ่านระบบ Zoom meeting online เมื่อวันที่ 13ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

              ที่เปิดอบรมให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศ ได้รับความรู้เรื่องโลกร้อนกับวิกฤตการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการวัดและประเมินคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรม และยังได้ร่วม work-shop การคำนวณคาร์บอนในโรงแรม เพื่อให้นำไปต่อยอดในการประเมินคาร์บอนในโรงแรมต่อไป ทั้งนี้ท่านที่สนใจหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่อไปได้ที่ www.greenleafthai.org

Tags: