view 143

กิจกรรม รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทจักรยาน โครงการจักรยานสร้างเสริมสุขภาพฯ

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทจักรยาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโครงการ “จักรยานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่” ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.  โดยพื้นที่เป้าหมายที่ลงสำรวจข้อมูลได้แก่

พื้นที่เกาะพะงัน (เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) เกาะลันตา (เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)  เกาะเสม็ด (เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562) เกาะหมาก (เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562) และ เกาะสมุย (เมื่อ15 ธันวาคม 2562)