view 101

กิจกรรม ประชุม “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้ ครั้งที่ 1”

มูลนิธิใบไม้เขียวจัดการประชุม Green Supplier Meeting ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) ที่สนใจจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานประชุมปฏิบัติการ ปรับตัวอยู่รอดและพร้อมรับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไร จังหวัดกระบี่ เข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ โดยมีผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) เข้าร่วม 10 บริษัท (12 คน)

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำอภิปรายและบรรยายในหัวข้อ การท่องเที่ยวก่อนและหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19, การท่องเที่ยวที่จะกลับมาพร้อมความคาดหวังใหม่, เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจท่องเที่ยวต้องการอะไรจากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องของการจะช่วยธุรกิจท่องเที่ยวตอบคำถามอย่างไร