view 179

กิจกรรม ประชุม “ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้ ครั้งที่ 2”

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563

โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยา ปาร์คกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการ “สื่อสารรักษ์โลก”

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

มูลนิธิใบไม้เขียวจัดการประชุม Supplier meeting ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) ที่สนใจจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานประชุมปฏิบัติการ ปรับตัวอยู่รอดและพร้อมรับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไร จังหวัดกระบี่ เข้ารับฟังชี้แจงรายละเอียดการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ โดยมีผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) เข้าร่วม 12 บริษัท (16 คน)

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำอภิปรายและบรรยายในหัวข้อ การท่องเที่ยวก่อนและหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19, การท่องเที่ยวที่จะกลับมาพร้อมความคาดหวังใหม่, เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจท่องเที่ยวต้องการอะไรจากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเรื่องของการจะช่วยธุรกิจท่องเที่ยวตอบคำถามอย่างไร


โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยา ปาร์ค

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

มูลนิธิใบไม้เขียว ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ “สื่อสารรักษ์โลก” ขึ้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการสื่อสารของเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้กับผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) จำนวน 4 ราย 

เวลา 09.00 น. ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำอภิปรายและแนะนำการประชุมปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งจำลองบทบาทสมมุติ ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ รับบทบาทเป็นผู้แทน/เจ้าของธุรกิจโรงแรม และผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) ที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะช่วยในเสริมและสร้างในส่วนของการสื่อสาร

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ ทำไมต้องสื่อสารรักษ์โลก, เริ่มต้นที่ไหน เริ่มต้นอย่างไร  สื่อเพื่อใคร, การสื่อสารที่สนับสนุนการตัดสินใจ, ผลกระทบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, สื่อสารความแตกต่าง และผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน, สื่อสารเชิงปริมาณ และการผลิตสารของสื่อ


โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยา ปาร์ค

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำอภิปรายต่อจากวันที่ 30 ตุลาคม  โดยให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ จำลองบทบาทเป็นผู้แทน/เจ้าของธุรกิจโรงแรม เพื่อประเมินและสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers)

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำบรรยายต่อ ในหัวข้อ ชนิดและขอบเขตของสื่อ, ประสิทธิภาพของสื่อเคลื่อนไหว, เทคนิคที่สำคัญของการผลิตคลิปที่ดี และการผลิตสื่อ – คลิปสั้นของแต่ละเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

โดยจำลองให้ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) แต่ละราย ได้ทำการคิดและผลิตสื่อ/คลิปวิดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการจากมูลนิธิใบไม้เขียวคอยให้คำแนะนำ