view 307

กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการ “ปรับตัวอยู่รอดและพร้อมรับท่องเที่ยวอย่างไร”

วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2563

โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต และโรงแรมอนันดา ลันตา รีอสร์ท จังหวัดกระบี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมด้วยทีมโครงการที่ปรึกษาพลังงานไฟฟ้า กฟผ. และผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) จำนวน 16 ราย เข้าจัดงานประชุมปฏิบัติการ “ปรับตัวอยู่รอดและพร้อมรับท่องเที่ยวอย่างไร” และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ – เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต จ.กระบี่

โดยเวลา 14.00 น. ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา ได้เริ่มการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดธุรกิจท่องเที่ยวก่อนและหลังโควิด – 19” เพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน แก่ผู้แทนธุรกิจโรงแรมจำนวน 13 โรงแรม และเปิดโอกาสให้ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (suppliers) แนะนำตัวและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

เวลา 17.00 น. – 18.00 น. ผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (suppliers) เข้าศึกษาดูงานโรงแรมปกาสัย รีสอร์ต โรงแรมต้นแบบที่ติดหนึ่งในโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของโลก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต

เวลา 08.00 – 08.30 น. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมด้วยนายประยูร คงพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานและเดินชมนิทรรศการแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ธนวันต์  สินธุนาวา เริ่มทำการบรรยายและอภิปรายแก่ผู้แทนธุรกิจโรงแรม จำนวน 21 โรงแรม (34 คน) ในหัวข้อ ตระหนักรู้และเข้าใจการอยู่รอดและปลอดภัยของธุรกิจท่องเที่ยวจากโควิด – 19 , เปิดบ้านหยิบยื่นความสุข สุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยว และประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งนี้ยังเสริมด้วยการแสดงสื่อวิดีทัศน์แก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายอีกด้วย

เวลา 13.00 – 14.00น. นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ให้เกียรติเข้าพูดบรรยายในหัวข้อ ทิศทางตลาดและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่

คุณอันติกา ศรีรักษา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต เข้าพูดบรรยายในหัวข้อ ตระหนักรู้ มีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรของธุรกิจท่องเที่ยว

ในช่วงเวลาพักเบรกรอบเช้า (10.30 – 11.00 น.) พักเบรกรอบบ่าย (14.30 – 15.00 น.) และช่วงพักเที่ยง ผู้แทนธุรกิจโรงแรม เดินเข้าชมนิทรรศการแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นำบรรยายและอภิปราย (ต่อ) ในหัวข้อ ใช้แล้วทิ้ง ต้นเหตุปัญหามูลฝอยในธุรกิจท่องเที่ยว, วัตถุอันตรายสวนทางกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางเลือก,การจัดการมูลฝอยแบบองค์รวม การสร้างแรงจูงใจและหัวใจของการสื่อสาร และ การปรับตัวและเป้าหมายโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและการจัดการองค์รวม 

นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ขึ้นพูดอภิปรายในหัวข้อ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คุณอันติกา ศรีรักษา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมปกาสัย รีสอร์ต เข้าพูดบรรยายในหัวข้อ เป้าหมายและแผนการจัดการที่ชัดเจนในธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทีมหัวหน้าแม่บ้านของโรงแรมปากสัย รีสอร์ต นำสาธิตวิธีการทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ในช่วงเวลาพักเบรกรอบเช้า (10.30 – 11.00 น.) พักเบรกรอบบ่าย (14.30 – 15.00 น.) และช่วงพักเที่ยง ผู้แทนธุรกิจโรงแรมและผู้ที่มีความสนใจในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าชมนิทรรศการแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เวลา 17.30 – 18.00 น. ได้รับเกียรติจากคุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ในการกล่าวปิดงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมอนันดา ลันตา รีสอร์ท

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมด้วยทีมโครงการที่ปรึกษาพลังงานไฟฟ้า กฟผ. และผู้แทนธุรกิจร่วมค้า (Suppliers) จำนวน 8 ราย เข้าจัดงานประชุมปฏิบัติการ “ปรับตัวอยู่รอดและรับมือท่องเที่ยวอย่างไร” และจัดแสดงผลิตภัณฑ์-เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมอนันดา ลันตา รีสอร์ต จ.กระบี่

เวลา 09.00 น. ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา ได้เริ่มการอภิปรายและบรรยายในหัวข้อ แนวทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังโควิด – 19, บทเรียนและประโยชน์ที่อาจได้รับจากการแปลงวิกฤตเป็นโอกาส พร้อมทั้งแสดงสื่อวิดีทัศน์แก่ผู้แทนธุรกิจโรงแรมจำนวน 19โรงแรม (27 คน) 

ในช่วงเวลาพักเบรกรอบเช้า (10.30 – 11.00 น.) และช่วงพักเที่ยง ผู้แทนธุรกิจโรงแรมเข้าชมนิทรรศการแสดงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม