view 201

กิจกรรม Zoom Meeting online ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564 มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว พลิกฟื้น เศรษฐกิจ ภายหลังการระบาดของ COVID-19 ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศไทย

นำโดย ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว เป็นผู้บรรยายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมในครั้งนี้