view 156

กิจกรรมจัดอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 1”

การอบรม “การบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤติด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 1” ของมูลนิธิใบไม้เขียว โดยการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านไปแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเต็มเปี่ยม ทั้งนี้ยังมีการอบรมในรุ่นที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตามลำดับ

Tags: