view 194

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 2

จบไปอีกหนึ่งรุ่นกับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (carbon neutrality sustainability hotel)” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เปิดอบรมให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom meeting online เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

              นอกจากความรู้ในเรื่องโลกร้อนกับวิกฤตการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการการวัดและประเมินคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วม work-shop การคำนวณคาร์บอนในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปต่อยอดในการฝึกคำนวณและประเมินคาร์บอนในโรงแรมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นอย่างดี

              ทั้งนี้ท่านที่สนใจหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่อไปได้ที่ www.greenleafthai.org

Tags: