view 171

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 3

ถึงจะเปิดรับเพิ่มเติม แต่เหล่าสมาชิกของเรายังหนาแน่นเหมือนเดิม กับหลักสูตรการอบรม “การบริหารโรงแรมแบบไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (carbon neutrality sustainability hotel)” รุ่นที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เปิดอบรมให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom meeting online เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

              ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องโลกร้อนกับวิกฤตการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการวัดและประเมินคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรม และยังได้ร่วม work-shop การคำนวณคาร์บอนในโรงแรม เพื่อให้นำไปต่อยอดในการประเมินคาร์บอนในโรงแรมต่อไป

              ทั้งนี้ท่านที่สนใจหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่อไปได้ที่ www.greenleafthai.org

Tags: