view 180

อบรมหลักสูตร “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” รุ่นที่ 1

มูลนิธิใบไม้เขียวร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ “การบริหารโรงแรมไร้คาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (carbon neutrality sustainability hotel)”  ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศไทย โดยมีการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom meeting online ขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

              นอกจากความรู้ในเรื่องโลกร้อนกับวิกฤตการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการการวัดและประเมินคาร์บอนในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วม work-shop การคำนวณคาร์บอนในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปต่อยอดในการฝึกคำนวณและประมินคาร์บอนในโรงแรมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นอย่างดี สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่อไปได้ที่ www.greenleafthai.org

Tags: