view 1006

พลังงานถูกนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมอย่างไร

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมร่มรื่นและผูกพันกันแน่นหนาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสมาชิกในชุมชนเดียวกัน การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสงบสุข ใช้เวลาหลังจากเสร็จภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประจำวันเพื่อการพักผ่อน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น ชีวิตที่เรียบง่ายเหล่านี้หายไปจากเมืองใหญ่หมดแล้ว ผันแปรเป็นชีวิตที่เร่งรีบและแข่งเวลา ใช้เวลาส่วนใหญ่นอกบ้านหมดเวลากับการเดินทาง แทบไม่เห็นหน้าพูดคุยกับคนในบ้าน วิถีชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ผู้คนเริ่มมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเอื้อให้คนทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง ยิ่งใช้เวลากับการเดินทางมาแสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต ระหว่างการเดินทางกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ความเคยชินกับความสุขและความพอใจจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งระหว่างการเดินทางและภายในอาคาร ได้ผูกพันให้กับชีวิตพึ่งพาการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น

ชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทที่เคยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้ มาจากการเพาะปลูกที่ใช้แสงแดด เมล็ดพันธุ์และแรงงานเป็นวัตถุดิบ ได้เปลี่ยนไปใช้วิถีการผลิตที่ไม่เหมือนเดิม เกษตรกรใช้เวลาในกิจกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้มาจากการเพาะปลูกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ที่ตอบสนองต่อสารเคมีที่เร่งการเจริญเติบโตได้ดี แสงแดด แรงงานคนและเครื่องจักรกลการเกษตรจากการทุ่มเททำการเกษตรอย่างไม่เคยมีมาก่อน พบว่าเกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่มีกำไรจากการขายผลผลิตดีเริ่มแสดงอาการเสื่อมโทรม ขาดธาตุอาหาร แข็งแน่น และให้ผลผลิตลดลง


พลังงานถูกนำมาใช้ในการผลิตทางการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรทำงานอย่างเดิมได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้พลังงานยังถูกนำมาใช้ในรูปของปัจจัยการผลิตเพื่อเร่งรัดการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตวัตถุมีพิษ เพื่อจำกัดศัตรูพืชที่อาจทำให้ผลผลิตลดน้อยลง แต่ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาสมดุลของนิเวศ การเกษตรของเกษตรเอง พลังงานที่ใช้ในการเกษตรมีส่วนสำคัญที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

ชีวิตในเมืองได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานในหลากหลายด้าน เริ่มจากการเดินทางที่เป็นส่วนตัวสะดวกและโก้หรูเพิ่มมากขึ้น การใช้พลังงานในอาคารได้ทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบเป็นไปตามใจปรารถนามากกว่าแต่ก่อน ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ การจัดเตรียมเครื่องดื่ม การให้สัมผัสของแสงสีด้วยหลอดไฟชนิดต่าง ๆ การเพิ่มความสะดวกในการผลิตเอกสาร และผลิตชิ้นงานในการ ดำเนินงาน ถ้าหากพลังงานจะถูกนำมาเพื่อทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการใช้พลังงานอย่างได้ประโยชน์ ถ้าพลังงานถูกนำมาใช้แล้ว ทำให้มีการสูญเสียน้อยลงและการปฏิบัติงานมีคุณภาพเพิ่มขึ้น การใช้พลังงานนั้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดน้อยลง ถ้าพลังงานถูกนำมาใช้ในอาคารแล้วทำให้ผู้ใช้อาคารมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีการบริโภคมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลง การใช้พลังงานในลักษณะดังกล่าวจะทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่สุขภาพทรุดโทรมลง

การใช้พลังงานในการผลิตและในชีวิตประจำวันพบว่ายังมีการสูญเสียอยู่มาก ทั้งจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมและจากวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาไม่นานมานี้ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างเพียงพอ การขาดข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี ทำให้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้หลอดแสงสว่างประสิทธิภาพต่ำ เช่น หลอดไส้ เนื่องจากราคาถูก การติดตั้งและการใช้สะดวก การใช้เทคโนโลยีผิดขนาดทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าปกติ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องเป่าผม ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม และอื่น ๆ เทคโนโลยีของความสะดวกเข้ามาแพร่หลายพร้อม ๆ กับการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นความทันสมัย สวยหรู สะดวกสบาย แต่ไม่ให้ข้อมูลวิธีใช้ที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริโภคที่รักความสะดวกสบายนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่ไม่มีการติดตั้งฉนวนอย่างเหมาะสม ในพื้นที่ที่มีการรั่วไหลของอากาศ บ่อยครั้งจะพบว่าเครื่องปรับอากาศถูกนำมาติดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้หน้าต่างบานเกร็ดที่มีการรั่วไหลได้มากและง่าย การใช้พัดลมดูดอากาศจากห้องปรับอากาศทำให้เกิดการสูญเสียความเย็นและพลังงาน นอกจากนี้การสูญเสียพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ยังเกิดจากการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น

ในการผลิตทางการเกษตรกรมีการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปทำให้มีการใช้พลังงานมาก มีการบดอัดดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจนแน่น และไม่เหมาะต่อการชอนไชของรากอ่อนของพืช การใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต ขณะที่ดินมีความชื้นต่ำ และไม่สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืช การใช้สารเร่ง

การเจริญเติบโตขณะที่ดินความชื้นต่ำ และไม่เหมาะต่อการชอนไชของรากอ่อนของพืช การใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต ขณะที่ดินมีความชื้นต่ำและไม่สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืช การใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป ทำให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินความจำเป็น การขาดการเตรียมการที่ดีทำให้มีการสูญเสียปัจจัยผลิตและพลังงาน เช่น การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตของพืชก่อนการกำจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม


แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสมจากอิทธิพลของการโฆษณาที่มุ่งส่งเสริมการขาย การบริโภค และการผลิตทีทันสมัย จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีด้วยความต้องการที่คลาดเคลื่อนจากการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ผู้ใช้เทคโนโลยีจะมองข้ามความสำคัญและความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง การใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสมจะยังคงเกิดขึ้นและขยายตัวตามการเติบโตของการผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการบริโภค

การแก้ปัญหาการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสม จะต้องเริ่มที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พลังงานในการผลิต และการบริโภคพร้อม ๆ กับการปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ภาครัฐและเอกชนควรหลีกเลี่ยงการให้สวัสดิการเจ้าหน้าที่และพนักงานด้วยการให้ใช้พลังงานฟรี เนื่องจากทำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานขาดความสนใจที่จะใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รัฐควรใช้มาตรการทางด้านภาษี เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของผู้บริโภคในการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานให้เหมาะสม โดยที่จะต้องถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมิให้มีการสูญเสียพลังงาน จะต้องทำความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมแก้ไขและป้องกันการใช้พลังงานอย่างไม่เหมาะสม ร่วมกิจกรรมในการรณรงค์เผยแพร่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม


อ้างอิงรูปภาพจาก : www.freepik.com