Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มกราคม 2564 view 353
กิจกรรมประชุมหารือ โครงการความร่วมมือกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงแรม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ...
14 กันยายน 2563 view 254
กิจกรรมเข้าแสดงความยินดีกับคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี ที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2563-2565
เพื่อหารือ ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนวทางที่จะช่วยเหลือเหล่าสมาชิกและผู้ประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ...