16 สิงหาคม 2564

อบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิฤตด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารโรงแรมเพื่อความยั่งยืนท่ามกลางวิฤตด้วยจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น. 

หัวข้อ :

  1. ความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  2. การระบาดของโรค และสิ่งแวดล้อม 
  3. การสร้างประสิทธิภาพของการเป็นทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  4. การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม
  5. Pre-test & Post-test

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 ท่าน

ระยะเวลา ในการอบรม : 3.5 ชั่วโมง

สิ่งที่จะได้รับ : ความรู้จากการฝึกอบรม และเกียรติบัตรแสดงว่าท่านได้ผ่านอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายใต้โครงการความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิใบไม้เขียว รวมทั้งท่านจะได้รับการประชาสัมพันธ์ จากการนำข้อมูลใส่ใน Plat form ของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมทั้งในส่วนของมูลนิธิใบไม้เขียวและโครงการนานาชาติที่ทางมูลนิธิฯ มีความร่วมมือด้วย