Skip to main content

โครงการใบไม้เขียว

รักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีคาร์บอนต่ำ
Save Environment Low Carbon

โครงการใบไม้เขียว

เริ่มเมื่อประมาณปลายปี 2540 เป็น โครงการที่มูลนิธิใบไม้เขียวดำเนินการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม มุ่งเน้นการใช้พลังงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก "รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม"

จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยได้เชิญผู้ประกอบการ โรงแรม สถานประกอบการท่องเที่ยว หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม GREEN HOTEL FAIR & SEMINAR รวม 5 ครั้ง ที่พัทยา ภูเก็ต กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น

จากนั้น ททท. เร่งสานต่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม GREEN HOTEL ROAD SHOW ขึ้นในช่วงปี 2538 – 2540 รวม 11 ครั้ง ที่ สุไหงโกลก หาดใหญ่ เกาะสมุย กระบี่ ชะอำ ระยอง เชียงราย อุบลราชธานี มุกดาหาร พิษณุโลก และนครราชสีมา การจัดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจท่องเที่ยว เป็นผลทำให้ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการแก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้น้ำ พลังงาน และ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ลดลง และยังขยายผลไปสู่ผู้ใช้บริการอีกด้วย นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

เนื่องจากมีโรงแรม และสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,000 แห่ง ขยายผลสู่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เชิญชวน และรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงาน และทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า จนกระทั่งมาถึง

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิใบไม้เขียว

 • เพื่อผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
 • เพื่อส่งเสริมการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมสมาชิกโครงการ

 • มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดการลงทุนของธุรกิจและของประเทศ
 • สารเคมีที่มีพิษจะถูกใช้น้อยที่สุด จนสามารถกำจัดและแทนที่ด้วยอินทรีย์สาร
 • มีการจัดการการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินธุรกิจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่เกิดเลย
 • ทำให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาการแก้ปัญหาและการป้องกันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติมากขึ้น

ผลประโยชน์ที่โรงแรมสมาชิกจะได้รับ

 • ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจได้โดยตรง
 • ได้รับข่าวสารและวารสารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและบุคลากรของธุรกิจ
 • เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายในอัตราพิเศษ
 • ได้รับการบันทึกชื่อลงในสมุดบันทึกโรงแรมใบไม้เขียว ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก
 • ผลประโยชน์อื่นๆ จากมูลนิธิฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง