Skip to main content

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

รักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีคาร์บอนต่ำ
Save Environment Low Carbon
อ่านระเบียบการสมัครโครงการให้เข้าใจ จากนั้นดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครส่งมาที่มูลนิธิใบไม้เขียว

สมัครเข้าร่วม

ชำระเงิน

ทำแบบสอบถาม

การสมัครเข้าร่วม

อ่านระเบียบการสมัครโครงการให้เข้าใจ จากนั้นดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครส่งมาที่มูลนิธิใบไม้เขียว

มูลนิธิใบไม้เขียว

เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
+66 2250 5500 ต่อ 2064, +66 2652 8321
+66 2652 8322
[email protected]

ขั้นตอนการชำระเงิน
๒.๑

รับใบวางบิลจากมูลนิธิ

๒.๒

ชำระเงิน พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล

๒.๓

มูลนิธิใบไม้เขียวแจ้งใบเสร็จทางโทรสารหรืออีเมล และส่งเอกสารต้นฉบับให้โรงแรมทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการทำแบบสอบถาม

ทางมูลนิธิใบไม้เขียวจะส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ให้โรงแรม ซึ่งทางโรงแรมต้องทำและส่งกลับคืนให้มูลนิธิใบไม้เขียว โดยทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารตามลำดับขั้นตอนให้โรงแรมทีละชุดเท่านั้น คือ

ขั้นตอนที่ 1 Screening Questionnaire keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down
การตรวจสอบโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีการดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นทางด้านกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากผ่านขั้นตอนนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว หรือ Green Leaf Letter of Participation
ขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบคุณสมบัติของโรงแรมอีกครั้ง เป็นการประเมินตนเอง ของโรงแรม ว่าได้ผ่านมาตรการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐทั้งหมดหรือไม่
ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียด การตอบคำถาม และเอกสารหลักฐาน รวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน และผล ของการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการตรวจสอบการใช้พลังงาน

เมื่อทางโรงแรมทำแบบสอบถามทั้ง 3 ขั้นตอนครบแล้ว ทางมูลนิธิใบไม้เขียวจะพิจารณาและจัดกรรมการฯและนัดเวลาเข้าเยี่ยมชมโรงแรม


มาตรฐานคะแนนของโรงแรมใบไม้เขียว

น้อยกว่าร้อยละ45.34ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวระดับ 1 ใบ
น้อยกว่าร้อยละ45.34-55.89ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวระดับ 2 ใบ
น้อยกว่าร้อยละ55.90-66.44ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวระดับ 3 ใบ
น้อยกว่าร้อยละ66.45-77.99ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวระดับ 4 ใบ
น้อยกว่าร้อยละ77.99ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวระดับ 5 ใบ
ระดับ 1 ใบไม้เขียวหมายถึง keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down
โรงแรมได้เริ่มต้นทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาทีมงาน และมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการให้บริการของโรงแรม
โรงแรมเริ่มมีพัฒนาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น พัฒนาแผนงาน มีความร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติเริ่มประเมินศักยภาพ และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของต้นเองได้
โรงแรมมีการนำบทเรียน และการวิเคราะห์ สถิติ มีการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน มีการเริ่มเขียน และพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โรงแรมหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่น่าท่องเที่ยวต่อไป
โรงแรมมีการทำงานเป็นทีม มีการลงทุน หรือให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบกับการติดตามตรวจสอบและสร้างสรรค์เชิงนโยบาย และความร่วมมือกับ Suppliers
การที่โรงแรมมีการจัดทำ นโยบายสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับ การจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจประเมินเชิงสถิติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปปรับปรุง และมีความร่วมมือระดับภายในองค์กร แขก และ Suppliers ในการลดการเกิดของเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด