Skip to main content

ระเบียบการสมัครโครงการ

รักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีคาร์บอนต่ำ
Save Environment Low Carbon

เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร

 1. สำเนาใบอนุญาตเปิดโรงแรม
 2. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
 3. สำเนาหนังสือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งของสถานประกอบการโรงแรม/สัญญาเช่าที่ดินที่ระบุประเภทกรรมสิทธิ์ถือครอง
 5. ภาพถ่าย/รูปภาพ ของสถานประกอบการ

หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้บริหารระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว

 1. ค่าสมัครแรกเข้าและสมาชิกรายปี 2 ปี 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของมูลนิธิฯ อาทิ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แบบสอบถามเพื่อใช้ตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิฯ
 2. ค่าตรวจประเมินโรงแรม
  • โรงแรมห่างจากกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 500 กิโลเมตร
   ราคา 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
  • โรงแรมห่างจากกรุงเทพมหานคร เกิน 500 กิโลเมตร
   ราคา 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทางทางน้ำ สำหรับโรงแรมที่อยู่ตามเกาะหรือพื้นที่ห่างไกล ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายของโรงแรมเพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อการตรวจประเมิน

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระด้วยการโอนเงินที่
...
ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง
เลขที่บัญชี: 030-2-62813-0
ชื่อบัญชี: มูลนิธิใบไม้เขียว
ประเภท: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
มูลนิธิใบไม้เขียว
มูลนิธิใบไม้เขียว

อาคารจอดรถชั้น 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร: +66 2652 8321 โทรสาร: +66 2652 8322