view 829

Green Leaf Tip

ร.อำไพ เวชวิฐาน

เนื่องจากมาตรฐานใบไม้เขียวเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียวเข้าถึงการเป็นโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ระดับจำนวนใบไม้มาก ๆ


Tip ที่ 1 การเขียนนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ลองมาเขียนตามนี้นะคะ

การจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรมีการเขียนให้ชัดเจน พร้อมทั้งนโยบายที่เขียนนั้นต้องมีการประกาศเพื่อให้พนักงานได้ทราบ รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลด้านการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมของโรงแรมด้วย


ข้อปฏิบัติของการเขียนนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงแรม

  1. เขียนหรือประกาศในกระดาษหัวจดหมายของโรงแรม โดยให้มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ประกาศอย่างชัดเจน
  2. มีการลงนามของผู้มีอำนาจลงนาม เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป
  3. การเขียนนโยบายของโรงแรมต้องครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม คือ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ ( Suppliers) ชุมชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น
  4. ต้องมีการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงแรมได้เขียนขึ้น ให้กับพนักงานได้รับทราบ คือ ต้องประกาศที่ป้าย หรือ บอร์ดข่าวสารของพนักงานเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. มีการประกาศให้ผู้ใช้บริการได้ทราบโดย ใส่เป็นสโลแกน หรือข้อความที่สื่อความหมาย ของโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจสื่อสารทางจดหมายต้อนรับแขกในห้องพัก โปรชัวร์ของโรงแรม หรือ ระบุใน Sale kit ของโรงแรม หากโรงแรมมีการทำวิดิทัศน์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการให้มีการระบุหรือใส่ไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้

หลักการเขียนและการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ พบกับที่ต่อไปในบทความหน้าคะ