Skip to main content

โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงราย

ที่อยู่170 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ +66 5370 2763-4
โทรสาร +66 5371 4336
เว็บไซต์ www.ymcachiangmai.org
ระดับการเข้าร่วม Member