view 172

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว ใน Theme No Plastic

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว จัดงานกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านวิเศษไก่ย่าง บางโพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญใน Theme No plastic อีกด้วย