view 303

กิจกรรมประชุมหารือ โครงการความร่วมมือกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียว เข้าประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงแรม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564