view 478

กิจกรรมเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าการ กฟผ.

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานกรรมการมูลนิธิใบไม้เขียวและคณะ เข้าพบนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหารือพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับกฟผ. ในอนาคต และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยกับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย