Skip to main content

เงื่อนไขการใช้งาน


การเข้าและการใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิใบไม้เขียว ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงกฎและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


  • ลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และข้อมูลอื่นใดทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิอื่นใดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของมูลนิธิใบไม้เขียว แต่เพียงผู้เดียว โดยมูลนิธิใบไม้เขียวอนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หลังจากได้รับความยินยอมจากมูลนิธิใบไม้เขียว

  • เนื้อหา ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มูลนิธิใบไม้เขียว และพนักงานหรือตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นการจากเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ (www.greenleafthai.org) ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน มูลนิธิใบไม้เขียวอาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่า มูลนิธิใบไม้เขียว ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเป็นเจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้ มูลนิธิใบไม้เขียว และพนักงานไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใด ๆ

  • ที่สร้างขึ้นและเผยแพร่โดยบุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่อาจถือโดยนัยว่า มูลนิธิใบไม้เขียว รับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์เหล่านั้น