ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก
 
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?
 
   
สมัครงาน
 
06/08/2009

โครงการ“ปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม” กระตุ้นผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ร่วมลดโลกร้อน


บ่ายวันนี้ (5 มิถุนายน 2552) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และเปิดตัว โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  ประธานกรรมการ ททท.  คุณอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  คุณประเสริฐสุข  จามรมาน  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  คุณดวงกมล  จันสุริยวงศ์  นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย  นายสิทธิพร  หาญญานันท์  ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย  พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีลงนาม 

  

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนในมากมาย อาทิ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม (MOU)”  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการร่วมมือกันดำเนินงานรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างบูรณาการ รวมทั้ง     เปิดเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับภาวะโลกร้อน  ผลกระทบที่เกิดขึ้น และหนทางในการนำแนวคิด 7 Greens เป็นบันไดไปสู่  “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและลดปัญหาภาวะโลกร้อน” บนเวทีการท่องเที่ยวโลก ในการเสวนา    “ก้าวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน…วาระของคนทั้งชาติ ”   โดยวิทยากรรับเชิญ อาทิ พจนา  สวนศรี  การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community - Based Tourism  วริสร  รักษ์พันธ์  โรงแรมชุมพรคาบาน่า  รีสอร์ต และ  หนุ่ม-คงกระพัน  แสงสุริยะ นักเดินทางและพิธีกรรายการบางอ้อ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้า

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  “ เที่ยวไทย ต้านภัยโลกร้อน”ตามแนวคิด 7 Greens  ซึ่งททท. จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้โครงการฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล ให้กับ นายธีรพร  ศรีพลพรรค ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 298 ผลงาน และเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด 7 Greens ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติลดภาวะโลกร้อน ททท.จึงได้จัดกิจกรรม 7 Greens showcase   นำเสนอ
แบบอย่างของ สถานที่ กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับแนวความคิด 7 Greens Green Market   สินค้าสีเขียวลดภาวะโลกร้อน เช่น ผัก และไข่ออแกนิกส์  ธัญพืช   อุปกรณ์เพื่อการท่องเที่ยว-สื่อเดินทาง และหนังสือท่องเที่ยวสีเขียว รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี อาทิ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  มูลนิธิใบไม้เขียว  ฯลฯ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  ประธานกรรมการ ททท. กล่าวว่าวิกฤตภาวะโลกร้อน(Global warming) เป็นประเด็นที่นานาประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ หากทุกภาคส่วน ยังขาดมาตรการและการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวสั้นลง ฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน  ชายหาดถูกกัดเซาะ และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว 

สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ถูกมองว่าเป็นทั้งเหยื่อและผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ประมาณการว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศรวมทั้งสิ้น 1,307 ล้านตันในปี ค.ศ. 2006  หรือราวร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  ในจำนวนนี้เป็นการปล่อยจากการคมนาคมทางอากาศร้อยละ 40 การขนส่งทางบกร้อยละ 32 การขนส่งอื่น ๆ  รวมกันร้อยละ 3  ที่พักแรมร้อยละ 21 และกิจกรรมท่องเที่ยวร้อยละ 4

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม PATA CEO Challenge 2008 ซึ่งจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ได้หยิบยกปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นประเด็นหารือ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจการบิน การขนส่ง  ธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท และหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศภาคีสมาชิก PATA ได้นำไปพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน เป็นประเด็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับและหาวิธีการปรับตัวควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน

ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างใกล้ชิด จึงได้จัดเตรียมและดำเนิน โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม “เที่ยวไทยต้านภัยโลกร้อน” ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้นานาประเทศได้รับทราบ และเป็นช่องทางทางการตลาดหรือเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นทางเลือกของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับบนมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว  ททท. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7 ประการ หรือเรียกว่า แนวคิด 7 Greens (Seven Greens Concept) 

นางศศิอาภา สุคนธรัตน์  ผู้อำนวยฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2553    ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้เริ่มดำเนินการโครงการนำร่องที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับโครงการ Green Island ของพื้นที่ที่ก่อตั้งขึ้น   โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ และชุมชน ในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยให้ดีขึ้น  เนื่องจากขณะนี้เกาะสมุยกำลังประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขาดการจัดการที่ดี    นอกจากนี้ ยังได้มีการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีเกณฑ์การพิจารณาให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม  อาทิ  มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf)  รางวัล Thailand Tourism Awards  ของ ททท. โครงการชายหาดติดดาว ของกรมควบคุมมลพิษ  หรือรูปแบบการนำเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  ทัวร์รถไฟ  ทัวร์จักรยาน  เป็นต้น 
ส่วนการดำเนินงานในปีนี้ จะมีการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้โครงการฯสู่สาธารณชนในวงกว้าง จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมท่องเที่ยวรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภูมิภาค การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคี ในการร่วมดำเนินการให้การท่องเที่ยวไทยลดปัญหาจากภาวะโลกร้อน และที่สำคัญคือการจัดทำฐานข้อมูล โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ในการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในนานาประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคัดสรรสินค้าการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหารจัดการหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิด 7 Greens เพื่อที่จะนำข้อมูลสินค้านั้น ไปทำการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน ในตลาดโลก

“นอกจากรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการที่ไม่ทำลายแวดล้อม และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้ว นักท่องเที่ยวก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องรณรงค์ควบคู่กันไป เพราะหากนักท่องเที่ยวไม่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน  แหล่งท่องเที่ยวก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆ  ดังนั้นการดำเนินงานของโครงการฯ ที่กำหนดการดำเนินงานไว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทราบข้อมูลว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าท่องเที่ยว” นางศศิอาภากล่าวในที่สุด

ที่มา  www.tourismthailand.org